Pravilnik župnih Caritasa Riječke nadbiskupije

Članak 1.

Župni Caritas je župna pastoralna ustanova, osnovana od mjerodavne crkvene vlasti u svrhu promicanja djelotvorne kršćanske ljubavi vjernika u župnoj zajednici.

Članak 2.

Župni Caritas djeluje prema propisima Riječke nadbiskupije i Caritasa nadbiskupije Rijeka. U načelu, posluje u duhu dobrovoljnog služenja.

Članak 3.

U širem smislu riječi, župni Caritas čine svi vjernici jedne župe, budući da je svatko  prema svojim mogućnostima dužan živjeti i djelatno svjedočiti svoju kršćansku ljubav, dok u užem smislu riječi župni Caritas čine vjernici koji ispune pristupnicu i njihovo članstvo potvrdi Odbor Caritasa.

Članak 4.

Djelovanjem župnog Caritasa upravlja Odbor, kojemu je na čelu voditelj. Odbor još ima: zamjenika voditelja, blagajnika, zapisničara i druge djelatnike. Svi članovi Odbora župnog Caritasa, na čelu s voditeljem, su vjernici laici.

Članak 5.

Članove Odbora imenuje župnik, pošto se posavjetuje s drugim odgovornim članovima župne zajednice i nakon dobivene suglasnosti Župnog pastoralnog vijeća.

Članak 6.

Voditelja župnog Caritasa i nositelje ostalih službi biraju članovi Odbora tajnim glasovanjem, uz potrebnu relativnu većinu, a imenuje ih župnik.

Članak 7.

Odmah nakon imenovanja popis članova Odbora s naznačenim službama župnik  pismeno dostavlja Nadbiskupskom ordinarijatu, koji dekretom potvrđuje imenovane članove. Nakon što se dekret javno pročita u župnoj crkvi i uruči članovima, župni je Caritas valjano utemeljen.

Članak 8.

Članovima Odbora mandat traje pet godina. Oni nakon isteka mandata vrše službu do konstituiranja novog Odbora.

Članak 9.

Članstvo pojedinom odborniku prije isteka petogodišnjeg mandata prestaje:

  • smrću;
  • obrazloženom ostavkom samog odbornika, prihvaćenom na sjednici Odbora;
  • izglasanim nepovjerenjem većine članova Odbora;
  • neopravdanim izostancima (tri puta uzastopce) sa sastanaka Odbora;
  • župnikovom razrješnicom, uz prethodnu suglasnost Nadbiskupskog ordinarijata.

Članak 10.

Zbog osobito teških razloga, nakon što se prethodno savjetovao sa župnikom i s članovima Odbora, dijecezanski nadbiskup može smijeniti pojedine članove Odbora, pa i raspustiti čitav Odbor, te imenovati novu upravu.

Članak 11.

Župnik vrši nadzor nad župnim Caritasom. On bdije da se djelovanje Caritasa odvija u duhu i smjernicama Crkve, a osobito da se pravično i razborito postupa sa sredstvima Caritasa. U župi s više svećenika u pastoralu službu nadzora može, prema međusobnom dogovoru i uz privolu dijecezanskog nadbiskupa, obavljati jedan od njih.

Članak 12.

Župniku treba biti uvijek dostupan uvid u poslovanje župnog Caritasa. On najmanje dvaput godišnje pregledava ukupno materijalno poslovanje, a blagajnički dnevnik ovjerava svojim potpisom.

Članak 13.

Sjednica Odbora župnog Caritasa održava se mjesečno ili prema potrebi, a saziva je voditelj. Ukoliko je voditelj spriječen, saziva je njegov zamjenik.

Članak 14.

Voditelj treba uvijek na vrijeme obavijestiti župnika o sazivu sjednice. Župnik neka prisustvuje sjednicama Odbora župnog Caritasa i susretima ostalih članova župnog Caritasa.

Članak 15.

Župnik može zatražiti da voditelj sazove izvanrednu sjednicu Odbora župnog Caritasa, kojoj uvijek treba prisustvovati i sam župnik.

Članak 16.

Vizitacije župnih Caritasa obavlja, prema određenom redu i pod nadzorom Nadbiskupskog ordinarijata, ravnatelj Caritasa nadbiskupije Rijeka ili koji drugi član Upravnog vijeća istog Caritasa, kojega nadbiskup za to ovlasti. Ravnatelj ili drugi ovlaštenik po potrebi saziva sjednicu Odbora ili susret članova župnog Caritasa kojima i predsjeda.

Članak 17.

Župni Caritas dostavlja godišnji izvještaj o svom radu Caritasu nadbiskupije Rijeka. Izvještaj za minulu godinu treba poslati najkasnije do 31. ožujka slijedeće godine.

Članak 18.

Gdje to traže opravdani razlozi, uz odobrenje Nadbiskupskog ordinarijata, može se osnovati međužupni Caritas za dvije ili više župa.

Članak 19.

Župni Caritas posluje s Caritasima i drugim ustanovama izvan Nadbiskupije isključivo preko Caritasa nadbiskupije Rijeka.

Članak 20.

U slučaju da župni Caritas prestane s radom sva njegova imovina prelazi u vlasništvo župe i može se namijeniti isključivo u dobrotvorne svrhe.

Članak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu nakon suglasnosti Prezbiterskog vijeća Riječke nadbiskupije i potvrde dijecezanskog nadbiskupa, te objave u Službenom vjesniku.

_____________________________

Ovaj Pravilnik odobravam nakon što je isti dobio suglasnost Prezbiterskog vijeća na sjednici od 9. ožujka 2015.

Nadbiskup:

X Ivan Devčić, v.r.

 

Rijeka, 27. ožujka 2015.