Statut

Statut Caritasa Riječke nadbiskupije 

I. Uvodne odredbe

Članak 1.

(1) Caritas nadbiskupije Rijeka (u daljnjem tekstu: CARITAS RIJEKA) član je Hrvatskog Caritasa koji ima svoje sjedište u Zagrebu. On je pastoralna ustanova za promicanje djelotvorne kršćanske ljubavi ne samo u Riječkoj nadbiskupiji, nego i na svakom drugom području potrebnom takve vrste pomoći.

(2) Naziv Caritasa glasi: CARITAS NADBISKU-PIJE RIJEKA.

(3) Sjedište mu je u Rijeci, Osječka 84A.

(4) Služi se međunarodnim znakom i natpisom CARITAS NADBISKUPIJE RIJEKA.

(5) Pečat također sadrži međunarodni znak Caritasa i tekst: Caritas nadbiskupije Rijeka.

II. Narav i djelokrug rada

Članak 2.

(1) CARITAS RIJEKA ima svojstvo pravne osobe, koja javno djeluje na temelju kanonskog i civilnog prava.

(2) CARITAS RIJEKA obavlja sljedeće djelatnosti:

 1. promiče kršćansku dobrotvornost, napose prema siromasima,
 2. potiče javnost na karitativni rad i pružanje duhovne, psihološke, savjetodavne i materijalne pomoći potrebnim i ugroženim osobama,
 3. poziva ljude dobre volje da se osobno i dobrovoljno uključe u rad Caritasa, bez ikakvog materijalnog interesa,
 4. u skladu sa svojim mogućnostima, pruža duhovnu, psihološku, savjetodavnu i materijalnu pomoć pojedincima i zajednicama kojima je potrebno,
 5. organizira posebnu karitativnu pomoć u slučaju javnih nepogoda na području Nadbiskupije, u domovini i u svijetu.

(3) U cilju postizanja što boljih rezultata i razvijanja svog djelokruga rada, CARITAS RIJEKA surađuje s:

 1. Hrvatskim Caritasom – Zagreb,
 2. Caritasima drugih biskupija i nadbiskupija na području Republike Hrvatske,
 3. drugim nacionalnim dijecezanskim Caritasima izvan Republike Hrvatske kao i drugim humanitarnim organizacijama u zemlji i svijetu.

(4) CARITAS RIJEKA djeluje sukladno Programu djelatnosti na području pružanja humanitarne pomoći.

III. Sredstva

Članak 3.

(1) CARITAS RIJEKA potrebna sredstva stječe:

 1. darovima fizičkih i pravnih osoba,
 2. sabirnim akcijama,

redovitim:

 • milostinjama nedjelje Caritasa,
 • doprinosima u korizmeno vrijeme,

izvanrednima – u posebnim prilikama,

 1. zakladama,
 2. drugim vidovima potpore, sukladno propisima.

IV: Upravna tijela Caritasa

Članak 4.

(1) Upravna tijela CARITASA RIJEKA jesu:

 1. predsjednik
 2. upravno vijeće
 3. ravnatelj
 4. tajnik
 5. upravni odbor

 

A/Predsjednik

Članak 5.

(1) Zadaću predsjednika CARITASA RIJEKA obavlja po svojoj službi dijecezanski nadbiskup Riječke nadbiskupije (u daljnjem tekstu: nadbiskup).

(2) Nadbiskup po svojoj službi:

 1. potvrđuje Statut Caritasa, sukladno odredbama Zakonika kanonskog prava,
 2. imenuje i razrješuje članove Upravnih tijela Caritasa,
 3. aktivno sudjeluje u radu sjednica svih tijela CARITASA RIJEKA.
B/Upravno vijeće

Članak 6.

(1) U okviru svog rada Upravno vijeće:

 1. koordinira rad CARITASA RIJEKA i karitativnog djelovanja u dekanatima i župama,
 2. razmatra rad CARITASA RIJEKA i karitativno djelovanje u dekanatima i župama,
 3. predlaže programe Caritasa i provjerava njihovo izvršavanje,
 4. obavlja i druge potrebne poslove.

(2) Upravno vijeće sačinjavaju:

 1. nadbiskup – kao predsjednik,
 2. članovi Upravnog odbora,
 3. članovi Prezbiterskog vijeća izabrani u dekanatima.

(3) Mandat članova Upravnog vijeća traje:

 1. do opoziva,
 2. do odreknuća prihvaćenog od nadbiskupa.

(4) Sjednice Upravnog vijeća saziva i predsjeda im nadbiskup. Upravno vijeće donosi odluke sukladno statutu Prezbiterskog vijeća (čl. 23).

(5) Sjednice se održavaju po potrebi, a najmanje jedanput godišnje.

C/Ravnatelj

Članak 7.

(1) CARITAS RIJEKA vodi ravnatelj.

(2) U okviru svog rada ravnatelj:

 1. predstavlja i zastupa Caritas pred crkvenim i državnim vlastima i ustanovama,
 2. vodi operativno poslovanje Caritasa u cijelosti,
 3. donosi pojedinačne akte,
 4. skrbi o unutarnjem ustrojstvu Caritasa,
 5. brine o vođenju poslovnih knjiga u Caritasu,
 6. saziva sjednice Upravnog odbora i predsjeda im,
 7. podnosi izvješća o radu Caritasa nadbiskupu i Upravnom vijeću,
 8. po svojoj službi član je Prezbiterskog vijeća,
 9. obavlja i druge potrebne poslove.

(3) Ravnatelja Caritasa imenuje i razrješuje nadbiskup.

(4) Mandat ravnatelja traje:

 1. do opoziva,
 2. do odreknuća prihvaćenog od nadbiskupa.
D/Tajnik

Članak 8.

(1) U okviru svog rada tajnik:

 1. vodi blagajničko poslovanje,
 2. izvršava sve poslove u svezi s obavljanjem platnog prometa,
 3. vodi analitičku evidenciju o kretanju robe,
 4. izrađuje mjesečne financijske izvještaje,
 5. po godišnjem završnom računu izrađuje i podnosi izvješće o rezultatima poslovanja,
 6. sačinjava zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća i Upravnog odbora,

(2) Tajnika Caritasa imenuje i razrješava nadbiskup.

(3) Mandat tajnika traje:

 1. do opoziva,
 2. do odreknuća prihvaćenog od nadbiskupa.
E/Upravni odbor

Članak 9.

(1) Upravni odbor sačinjavaju:

 1. ravnatelj – kao predsjednik,
 2. tajnik,
 3. članovi Ekonomskog vijeća Nadbiskupije.

(2) U okviru svog djelokruga rada Upravni odbor vodi sve tekuće poslove Caritasa.

(3) Mandat članova Upravnog odbora traje:

 1. do opoziva,
 2. do odreknuća prihvaćenog od nadbiskupa.

(4) Sjednice Upravnog odbora saziva i predsjeda im ravnatelj. Upravni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova.

(5) Sjednice se održavaju po potrebi, a najmanje jednom tromjesečno. U hitnom slučaju  i/ili zbog drugog važnog razloga, sjednica se može održati na način da odsutni i/ili spriječeni član dade svoj glas: telefonom, telefaksom ili korištenjem drugih prikladnih tehničkih sredstava, uz suglasnost ostalih članova.

F/Nadzor rada u Caritasu

Članak 10.

(1)Ekonomsko vijeće Nadbiskupije, u okviru svojih mjerodavnosti:

 1. daje prijedloge za unaprjeđenje poslovanja Caritasa,
 2. ekonom s Ekonomskim vijećem pregledava godišnje financijsko poslovanje Caritasa,
 3. podnosi izvješće nadbiskupu,
 4. podnosi izvješće Prezbiterskom vijeću o poslovanju Caritasa.

V. Vrijeme trajanja i prestanak Caritasa

Članak 11.

(1) CARITAS RIJEKA osniva se na neodređeno vrijeme.

(2) CARITAS RIJEKA može prestati djelovati odlukom dijecezanskog nadbiskupa Riječke nadbiskupije. U slučaju prestanka djelovanja sva imovina Caritasa prelazi u vlasništvo Riječke nadbiskupije, a koristit će se isključivo u dobrotvorne svrhe.

VI. Završne odredbe

Članak 12.

(1) Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja u Službenom vjesniku Riječke nadbiskupije.

(2) Na dan stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut od 11. srpnja 2011.

(3) Ostali opći akti CARITASA RIJEKA, doneseni prije stupanja na snagu ovog Statuta, primjenjivat će se u mjeri u kojoj nisu suprotni odredbama ovog Statuta, sve do donošenja odgovarajućih novih akata.

(4) Ako bi neka od odredbi ovog Statuta bila ili postala pravno nevaljana ili ako u ovom Statutu na drugi način nastane pravna praznina, to ne utječe na valjanost ostalih odredbi. Pravno nevaljana odredba, odnosno pravna praznina, do donošenja izmjena i dopuna Statuta, ako je to pravno moguće, tumačit će se i primjenjivati najbliže onom tumačenju kojem se težilo prilikom donošenja Statuta ili bi prema smislu, svrsi i utvrđenom djelokrugu rada Caritasa tako utvrdili, da su to pitanje imali u vidu.

(5) Ovaj Statut može se izmijeniti ili dopuniti samo u pisanom obliku, na način i postupkom na koji je donesen, sukladno odredbama Zakonika kanonskog prava.

Nadbiskup:

Ivan Devčić, v.r.

Rijeka, 27. ožujka 2015.